Standard avtale

er inngått mellom:

KATALEAN AS

(heretter kalt Konsulenten)

og

_____________________________________________________

(heretter kalt Kunden)

Sted og dato:

 

[Kundens navn]

[Konsulentens navn]

___________________________

Kundens underskrift

______________________________

Konsulentens underskrift

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:

 

Hos Kunden:

Hos Konsulenten:

Navn:

Navn:

Stilling:

Stilling:

Telefon:

Telefon:

E-post:

E-post:

 

Innhold

 1. Alminnelige bestemmelser.. 4

1.1        Omfanget av konsulentbistanden. 4

1.2        Tolkning – rangordning. 4

1.3        Varighet. 4

1.4        Partenes representanter. 4

1.5        Nøkkelpersonell. 5

 1. Endring, stansing og avbestilling.. 5

2.1        Endringer av ytelsen etter avtaleinngåelsen. 5

2.2        Midlertidig stansing av bistanden. 5

2.3        Avbestilling. 5

 1. Partenes plikter.. 6

3.1        Konsulentens plikter. 6

3.2        Kundens plikter. 7

3.3        Møter. 7

3.4        Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon. 7

3.5        Taushetsplikt. 7

3.6        Skriftlighet. 8

 1. Vederlag og betalingsbetingelser.. 8

4.1        Vederlag. 8

4.2        Fakturering. 9

4.3        Forsinkelsesrente. 10

4.4        Betalingsmislighold. 10

4.5        Prisendring. 10

 1. Opphavs- og eiendomsrett.. 10
 2. Mislighold.. 11

6.1        Hva som anses som mislighold. 11

6.2        Varslingsplikt. 11

6.3        Sanksjoner ved mislighold. 11

6.3.1     Tilbakehold av ytelser. 11

6.3.2     Prisavslag. 11

6.3.3     Heving. 11

6.3.4     Erstatning. 12

6.3.5     Erstatningsbegrensning. 12

 1. Øvrige bestemmelser.. 12

7.1        Forsikringer. 12

7.2        Overdragelse av rettigheter og plikter. 12

7.3        Konkurs, akkord e. l. 13

7.4        Force majeure. 13

 1. Tvister.. 13

8.1        Rettsvalg. 13

8.2        Forhandlinger. 13

8.3        Mekling. 14

8.4        Domstols- eller voldgiftsbehandling. 14

 1. Øvrige endringer og tillegg til avtaleteksten.. 15

1.                Alminnelige bestemmelser

1.1              Omfanget av konsulentbistanden

Konsulenten skal yte faglig bistand under Kundens ledelse, heretter kalt bistanden.

Beskrivelse av bistanden:

I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

1.2              Tolkning – rangordning

Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn:

Endringer til avtalen går foran den generelle avtaleteksten, men bare i den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til. Ved motstrid der endringen ikke er klart spesifisert som angitt, går den generelle avtaleteksten foran endringene.
1.3              Varighet

Arbeidet skal påbegynnes:

Tidsrammen for bistanden:

Alt. 1 : Bistanden løper inntil : 

Alt.2: Bistanden skal ytes i X antall uker regnet fra oppstart

Alt.3: Bistanden ytes fortløpende til Kundens prosjekt er avsluttet

Alt.4: Bistanden ytes løpende inntil øvre økonomiske ramme for avtalen eller totalt antall timer er nådd

Alt.5: Annet:

1.4              Partenes representanter

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen. Bemyndiget representant for partene:

 

For Kunden:   

For Konsulenten:

Navn:

Navn:

Stilling:

Stilling:

Telefon:

Telefon:

E-post:

E-post:

2.                Endring, stansing og avbestilling

2.1              Endringer av ytelsen etter avtaleinngåelsen

Endringer av eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig. Konsulenten skal føre en fortløpende katalog over slike endringer. Katalogen skal være tilgjengelig for Kunden til enhver tid.

Hvis Konsulenten mener bistandens innhold eller omfang endres underveis, må det uten ugrunnet opphold meddeles skriftlig til Kunden. Er ikke det gjort, skal bistanden gjennomføres til avtalt tid og pris.

2.2              Midlertidig stansing av bistanden

Kunden kan med minimum 5 (fem) kalenderdagers skriftlig varsel kreve at gjennom­føringen av bistanden stanses midlertidig. Det skal opplyses når bistanden skal stanses og når den er planlagt gjenopptatt.

 

Ved midlertidig stans skal Kunden erstatte:

 1. Konsulentens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell.
 2. Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av stansingen.

2.3              Avbestilling

Bistanden kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel.

Ved avbestilling før bistanden er fullført skal Kunden betale:

 1. Det beløp Konsulenten har til gode for allerede utført arbeid.
 2. Konsulentens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell.
 3. Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av avbestillingen.

3.                Partenes plikter

3.1              Konsulentens plikter

Bistanden skal gjennomføres i samsvar med avtalen, og skal utføres profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard.

Kunden skal gis mulighet til å kontrollere og etterprøve Konsulentens arbeid og at oppgitte standarder/metoder følges.

Konsulenten skal lojalt samarbeide med Kunden, og ivareta Kundens interesser.

Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold.

Konsulenten skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Konsulenten forstår eller bør forstå at kan få betydning for bistandens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

3.2              Kundens plikter

Kunden skal lojalt medvirke til bistandens gjennomføring.

Henvendelser fra Konsulenten skal besvares uten ugrunnet opphold.

Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Kunden forstår eller bør forstå at kan få betydning for bistandens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

3.3              Møter

Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 virkedagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på.

3.4              Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon

Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for bistanden uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.

Konsulenten har risikoen og ansvaret for alt materiale uansett form, som skades eller ødelegges mens de befinner seg under Konsulentens kontroll.

3.5              Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt om konfidensialitet tilsvarende dette punkt 3.5.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter leveringsdag, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

3.6              Skriftlighet

Alle varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis skriftlig til den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt på avtalens forside.

4.                Vederlag og betalingsbetingelser

4.1              Vederlag

Vederlag for bistanden er avtalt som følger: (velg det aktuelle alternativet)

Alt. 1: Fastpris

 

 

Valuta

Beløp

 

Pris for bistanden

NOK

 

ekskl. mva

Mva ……%

NOK

 

mva

Kontraktssum

NOK

 

inkl. mva

Alt. 2: Timepris                                                         

 

 

Valuta

Beløp

 

Pris per time

NOK

 

ekskl. mva

Merverdiavgift ……%

NOK

 

mva

Pris per time

NOK

 

inkl. mva

Hvis alt. 2 er valgt, angis den øvre ramme for bistanden:

Alt. 2.1: Totalpris                                           

 

Valuta

Beløp

 

Totalpris

NOK

 

ekskl. mva

Totalpris

NOK

 

inkl mva

    

Med mindre annet er angitt ovenfor er alle priser oppgitt i norske kroner.

Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes bare i den grad de er avtalt.

4.2              Fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis pr måned. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

50% av pakkesummen faktureres ved oppstart.

Den resterende 50% faktureres når siden er ferdig og går live.

Diverse utviklingshjelp kommer ved ferdigstillelse av prosjekt.

Plugins og tilleggsmoduler faktureres etter avtale med kunde.

Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg og andre utgifter skal angis særskilt.

Betaling skal skje i henhold til faktura per 7 (syv) kalenderdager.

4.3              Forsinkelsesrente

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Konsulenten krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

4.4              Betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 7 (syv) kalenderdager fra forfall, kan Konsulenten sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 7 (syv) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

4.5              Prisendring

Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for Konsulentens vederlag eller kostnader.

5.             Opphavs- og eiendomsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av bistanden tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov.

Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf.  lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) § 68.

Konsulenten beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt og som de har tilegnet seg i forbindelse med bistanden.

6.                Mislighold

6.1              Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og det ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for, eller force majeure.

 

6.2              Varslingsplikt

Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt det er mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

 

6.3              Sanksjoner ved mislighold

6.3.1         Tilbakehold av ytelser

Ved Konsulentens mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følger av misligholdet. Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold, med mindre misligholdet er vesentlig.

6.3.2         Prisavslag

Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Konsulenten å avhjelpe en mangel, kan Kunden kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.

6.3.3         Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den andre parten, etter å ha gitt den misligholdende part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning.

Hvis det som er prestert frem til hevingstidspunktet er av en slik art at Kunden har lite eller ingen nytte av det presterte på hevingstidspunktet kan Kunden i forbindelse med heving velge å kreve tilbakebetalt vederlag for løpende timer og eventuelle utgifter som Konsulenten har mottatt under avtalen, med tillegg av renter, tilsvarende NIBOR pluss 1 (en) prosent, fra det tidspunkt betaling er skjedd.  For øvrig skal Kunden, i den utstrekning Kunden kan utnytte disse ytelsene som forutsatt, betale for ytelser som var prestert før hevingstidspunktet med fradrag av prisavslag i henhold til punkt 6.3.2.

6.3.4         Erstatning

En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader Kunden får ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold iht. punkt 6.1, med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten.

6.3.5         Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag eller et øvre estimat for bistanden, eksklusive merverdiavgift.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

7.                Mislighold

7.1              Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og det ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for, eller force majeure.

7.2              Varslingsplikt

Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt det er mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

7.3          Sanksjoner ved mislighold

7.3.1         Tilbakehold av ytelser

Ved Konsulentens mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følger av misligholdet. Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold, med mindre misligholdet er vesentlig.

7.3.2         Prisavslag

Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Konsulenten å avhjelpe en mangel, kan Kunden kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.

7.3.3         Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den andre parten, etter å ha gitt den misligholdende part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning.

Hvis det som er prestert frem til hevingstidspunktet er av en slik art at Kunden har lite eller ingen nytte av det presterte på hevingstidspunktet kan Kunden i forbindelse med heving velge å kreve tilbakebetalt vederlag for løpende timer og eventuelle utgifter som Konsulenten har mottatt under avtalen, med tillegg av renter, tilsvarende NIBOR pluss 1 (en) prosent, fra det tidspunkt betaling er skjedd.  For øvrig skal Kunden, i den utstrekning Kunden kan utnytte disse ytelsene som forutsatt, betale for ytelser som var prestert før hevingstidspunktet med fradrag av prisavslag i henhold til punkt 6.3.2.

7.3.4         Erstatning

En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader Kunden får ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold iht. punkt 6.1, med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten.

7.3.5         Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag eller et øvre estimat for bistanden, eksklusive merverdiavgift.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

8.             Tvister

8.1              Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

8.2              Forhandlinger

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

8.3              Mekling

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

8.4              Domstols- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Kundens forretningsadresse er verneting.                         

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.

9.              Øvrige endringer og tillegg til avtaleteksten

 

Punkt

Erstattes med